Co to jest RODK

RODK, czyli Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne są instytucjami działającymi przy sądach rodzinnych. Do ośrodków tych kierowani są rodzice wraz z dziećmi w celu wydana opinii na zlecenie prokuratury oraz sądów rodzinnych w sprawach rozwodowych, sprawach o ustalenie miejsca pobytu, ustalenie kontaktów - czyli we wszystkich sprawach które dotyczą małoletnich dzieci i w których nie ma porozumienia między rodzicami w kwestii sprawowania nad nimi opieki. W teorii RODK działają w celu ochrony baaaaaardzo szeroko rozumianego dobra dziecka, w praktyce jest odwrotnie o czym dobitnie świadczy Statystyka rozwodów i powierzenia opieki nad dziećmi.

Stan prawny

 • art 278 kpc - W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.
 • art 290 kpc - Sąd może zażądać opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Sąd może zażądać od instytutu dodatkowych wyjaśnień bądź pisemnych, bądź ustnych przez wyznaczoną do tego osobę, może też zarządzić złożenie dodatkowej opinii przez ten sam lub inny instytut.
 • Dz. U. Nr 96 poz. 618 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
 • Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228 - Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
  Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18; 2) postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które do-puściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17; 3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.
  Art. 84. § 1. Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz ośrodkami kuratorskimi. § 2. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. § 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację i zakres działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, w szczególności obejmujący diagnozowanie nieletnich i ich środowiska rodzinnego, poradnictwo i opiekę specjalistyczną nad nieletnimi, a także diagnozowanie i poradnictwo w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.
 • Dz.U. 2001 Nr 73 poz. 763 - Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
  Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz zasady organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów.
  Art. 3. Zawód psychologa może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
  Art. 7. Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.
  Art. 8. 1. Na listę psychologów wpisuje się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,
  4) odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa - stażystę.
  Art. 61. 1. Osoba, która świadczy usługi psychologiczne, nie mając prawa wykonywania zawodu psychologa podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
 • Obecnie NIE MA PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH do Ustawy o zawodzie Psychologa, co oznacza, że wykonujący w Polsce zawód psychologowie nie są wpisani na żadne listy psychologów w Regionalnych Izbach Psychologów. I tu osiągamy granice absurdu bo zgodnie z Rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 (Dz.U. 2002 nr 26 poz. 263) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (§ 5. ust 1 i § 7. pkt 1), kandydaci na sędziów posługują się LEWYMI ZAŚWIADCZENIAMI od psychologów, ponadto sędziowie obowiązanu są do okresowych badań psychologicznych KRS w sprawie okresowych badań lekarskich sędziów podobnie jak nielegalnie uzyskiwane są pozwolenia na broń przez policjantów i zawodowe prawa jazdy przez kierowców.
 • Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1063 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
  § 13. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.
  Rozporządzenie zawiera wzór opinii, która powinna m.in zawierać:
  7. Określenie stopnia demoralizacji nieletniego.
  8. Zalecenia określające kierunki dalszych oddziaływań, z uwzględnieniem propozycji zastosowania środka wychowawczego lub poprawczego.

Wyjaśnienia

 • Pracownicy RODK nie są biegłymi w sensie art 278 kpc - nie są wpisani na listę biegłych Sądu Okręgowego, nie odebrano od nich odpowiedniego przyrzeczenia.
 • RODK nie jest instytutem naukowym ani naukowo badawczym, gdyż Instytuty naukowo - badawcze działają w oparciu Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. (Poprzednie akty prawne regulujące te kwestie zostały uchylone: (Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170) Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz (Dz.U. 1997 nr 75 poz. 469) Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk - w oparciu o którą działały placówki naukowe).
 • Pracownicy RODK nie mają prawa wykonywania zawodu psychologa, gdyż nie są wpisani na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.
 • W postępowaniu cywilnym sąd nie może zmusić do poddania się badaniu psychologicznemu.
 • Pracownicy RODK nie mają prawa przeprowadzania badania dzieci bez zgody rodziców. Wymagana jest również zgoda takiego rodzica, który ma ograniczoną władzę rodzicielską do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka dotyczących zdrowia dziecka.
 • W przypadku przeprowadzenia badania dzieci należy sprawdzić czy na liście biegłych Sądu Okręgowego znajdują się pracownicy RODK podpisani pod raportem i zakwestionować raport oraz zażalić zarządzenie o przyznaniu wynagrodzenia "biegłym" (art. 288 kpc).
 • Należy zawiadomić prokuraturę o popełnieniu wykroczenia na podstawie art. 61 Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Alternatywa

Z powyższych wywodów popartych dowodami wynika jednoznacznie, że badanie RODK jest całkowicie bezprawne, opinie RODK są stronnicze, niefachowe i nierzetelne. Niezależnie od kompetencji wychowawczych, związku emocjonalnego i warunków jakie poszczególni rodzice mogą zapewnić dziecku ostatecznym wnioskiem w ponad 90% opinii RODK jest stwierdzenie: "z uwagi na związek emocjonalny dziecka zalecamy aby dziecko pozostało pod opieką matki".
W tej sytuacji rozsądnym wyjściem jest zwrócenie się do Sądu w odpowiednim piśmie procesowym o nieprzeprowadzenie dowodu z opinii pracowników RODK i wniesienie o dopuszczenie opinii biegłego psychologa z listy Sądu Okręgowego na okoliczność:

 • związku emocjonalnego dzieci/dziecka stron,
 • ustalenia, czy dzieci/dziecko jest manipulowane przez matkę, wychowane w niechęci, czy nienawiści do ojca, zastraszane, oraz czy matka próbuje zniszczyć więź łączącą dziecko z ojcem,
 • ustalenia, czy dzieci/dziecko zostało "przygotowane" przez matkę do badania psychologicznego,
 • ustalenia, która ze stron daje większe gwarancje należytego wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Linki

 • Raport RODK cz.1 (14.12.2009r) Stronniczość
 • Raport RODK cz.2 Łamanie prawa
 • 2013.04.18 Konferencja Ojciec Rodzicem drugiej kategorii - RODK
 • 2013.03.08: Niebezpieczni psycholodzy, niebezpieczni terapeuci, niebezpieczny sąd rodzinny
 • 31.05.2012 r. Pismo Forum Matek do prokuratora Generalnego Czy RODK legalne ? sygn. akt PG VIII TKw 38/12
 • 12.10.2012 r. Czy RODK Legalne ? W odpowiedzi, Prokuratura Generalna wysłała do Ministerstwa Sprawiedliwości prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie
 • 07.11.2012 r. Odpowiedź Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości na wniosek o udostępnienie inforamcji publicznej w sprawie stanowiska PG w sprawie sygn. akt PG VIII TKw 38/12
 • 28.01.2013 r. Pismo do Prokuratury Generalnej o wystąpienie do Trybunau Konstytucyjnego w sprawie legalności RODK sygn. akt PG VIII TKw 38/12
 • 17.04.2013 r. Odpowiedź BSK PG na pismo z dnia 28.01.2013 w sprawie RODK sygn. akt PG VIII TKw 38/12
 • Na stronach internetowych Sądów Okręgowych powinny znajdować się listy biegłych, obecnie w Sądy w większości przypadków nie udostępniają list psychologów. Dlatego żeby sprawdzić czy osoby, które podpisały się pod opinią RODK są biegłymi sądowymi należałoby udać się do biura Sądu Okręgowego czy Rejonowego. Niestety, nic nam nie da ustna odpowiedź pani z biura sądu typu: "Ja mogę Panu tylko powiedzieć, że tych osób nie znalazłam na liście", gdyż do zakwestionowania opinii potrzebujemy dowodu na papierze. W tym celu należy pobrać Wzór wniosku do Prezesa Sądu Okręgowego o udostępnienie informacji publicznej czy wskazani pracownicy RODK są biegłymi sądowymi, wypełnić i wysłać.
 • Uwaga: Prezes Sądu Okręgowego w odpowiedzi na powyższy wniosek sprytnie napisze, że dany psycholog nie jest wpisany na listę biegłych sądowych w danym Sądzie Okręgowym, co nie wyklucza tego że może być biegłym na liście innych Sądów Okręgowych. Korzystając z elektronicznej platformy ePUAP można pokusić się o wysłanie zapytania do pozostałych 44 Sądów Okręgowych w Polsce.
 • Kolejne pismo pozwala uzyskać informację czy pracownik RODK wydający opinię jest psychologiem w rozumieniu ustawy o zawodzie psychologa, czyli czy jest wpisany na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. Wzór wniosku do kierownika RODK za pośrednictwem Sądu Okręgowego.
 • Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać w formie elektronicznej po założeniu konta i utworzeniu profilu zaufanego na platformie ePUAP.
 • Więcej informacji dotyczących nielegalności RODK na stronie Forum Matek.

W piśmie z dnia 17.04.2013 r. Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej wyraźnie stwierdza, że: "[...] brak jest podstaw prawnych do tego, aby rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, w obecnym statusie i usytuowaniu, wydawały opinie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego związanych ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem w sprawach małoletnich, rozpatrywanych przez sądy. [...]"

Tłumacząc na nasze pismo z dnia 07.11.2012 r. Prokuratura Generalna nie podjęła decyzji o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie zgodności z konstytucją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.08.2001 r. Prokuratura Generalna powołując się na pokrętne pismo Ministra Sprawiedliwości zamierza poczekać aż Ministerstwo Sprawiedliwości posprząta ten bałagan i zmienicie pod dywan nieprawidłowości poprzez "prace legislacyjne", które właśnie w tym celu podjęła. Przy okazji z dokumentu Ministerstwa Sprawiedliwości możemy się dowiedzieć jak pożyteczną rolę spełnają RODK, jakie to wartościowe ośrodki i ile tysięcy spraw do nich trafia. W 2011 roku RODK według niepotwierdzonych informacji podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydały 30039 opinii, pobierajac średnio 600zł za opinię, co daje kwotę 18 mln zł zabranych rodzicom.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem MS, że Sądy tylko sporadycznie kierują wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych RODK. Jesteśmy w posiadaniu licznych dowodów i świadków, że Sądy w sprawach rozwodowych, o zmianę bądź ustalenie kontaktów, kierują wnioski o przeprowadzenie badania RODK mimo wyraźnego sprzeciwu stron. Sędziowie zastraszają strony, które odmawiają poddania się badaniu, oraz używaja argumentu że na badanie RODK czeka sie od 3 do 6 miesięcy w celu "zmiękczenia strony", której zależy na szybkim uzyskaniu sądowego zabezpieczenia kontaktów.

Jako przykład można podać jedną ze spraw przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich o zmianę kontaktów, która toczy się od 2011 r. (jest rok 2013). Ojciec od 2007 r. chce uzyskać możliwość spędzania z dziećmi świąt, ferii i wakacji. Pierwsza rozprawa odbyła się w listopadzie 2011 r., Sąd zarządził przeprowadzenie badania RODK mimo sprzeciwu ojca i braku jego zgody na badanie dzieci. Złożony został wniosek o wyłączenie sędziego. Druga rozprawa odbyła się w grudniu 2012 r. i ten sam sędzia mimo utrzymanego sprzeciwu strony zarządził ponownie przeprowadzenie badania RODK. Poinformowane o nieprawidłowościach Ministerstwo Sprawiedliwości odsyła tylko pisma twierdząc, że nie może ingerować w "niezawisłość" sądów, a Rzecznik Praw Dziecka nie podjął kompletnie żadnych działań. Sąd Okręgowy prowadzi fikcyjny nadzór wizytacyjny nad sprawą, fikcyjny gdyż zgodnie z zarządzeniem rozprawy powinny być wyznaczane w odstępach nie większych niż 1,5 miesiąca, ale Sąd Rejonowy nie potrafi w ciągu miesiąca nawet wysłać protokołu z rozprawy, nie mówiąc o wyznaczeniu terminu kolejnej.

Termin "niezawisłość" to przyzwolenie na bezkarne bezprawne działania Sądów przeciw podatnikom. Służby Sądowe stanowią państwo w państwie podlegające tylko iluzorycznej kontroli powołanych do tego urzędów państwowych, Urzędy te (mam na myśli MS) tak naprawdę nie mają żadnego interesu aby kontrolować sądy.

Więcej informacji na oficjalnej antystronie: RODK działają wbrew prawu

RODK powołano w roku 1982 do szantażowania tysięcy opozycjonistów: Geneza RODK

Nadal masz wątpliwości ? Przeczytaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.