Opieka naprzemienna

Z inicjatywy ogólnopolskich stowarzyszeń i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z członkami stowarzyszeń CSOPOiD, Porozumienie Rawskie, Forum Matek, DzielnyTata, SlSOPO, TataDzieciom powstał Społecznie Uzgodniony Projektu zmian w prawie Rodzinnym.

Główne zmiany wyrażają się w następujących punktach:

  1. W przypadku rozstania się rodziców Sąd orzeka o opiece równoważnej/naprzemiennej
  2. W wypadku opieki równoważnej nie są zasądzane alimenty
  3. W przypadku zrzeczenia się opieki równoważnej zasądzane są alimenty wg Tabeli Kosztów Utrzymania Dziecka (TKUD),
  4. Sąd nie orzeka o winie w rozwodzie
  5. Projekt definiuje podstawowe pojęcia w prawie rodzinnym: dobor dziecka, alienacja rodzicielska, opieka naprzemienna, lecz nie są to definicje zamknięte
  6. Projekt precyzuje stosowanie art 211 kk (uprowadzenie) - wg zasady "nie ma przestępstwa bez ustawy"

Obecne uregulowania prawne dotyczące postępowania w sprawach rodzinnych wyrażone w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego są zdaniem wielu organizacji społecznych delikatnie mówiąc niedoskonałe, powodują zaostrzenie konfliktu między rodzicami. Konflikt ten przejawia się wieloletnią „walką o dzieci”, wzajemnymi pomówieniami skonfliktowanych rodziców czy to o znęcanie czy molestowanie, które prowadzą do wieloletnich procesów sądowych.

Sądy przy braku porozumienia między rodzicami dotyczącemu sprawowania opieki nad dziećmi powierzają dzieci jednemu z rodziców (art 58 kro), ograniczając władzę rodzicielską drugiemu. Najczęściej, bo w 97% przypadków pieczę obejmuje matka , niezależnie od tego czy zachodzi uzasadniona obawa czy będzie realizowała postanowienia sądu dotyczące kontaktów ojca z dziećmi czy nie. Problem alienacji rodzicielskiej jest niezauważany przez Sędziów Sądów Rodzinnych. Sędziowie nie zdają sobie zupełnie sprawy i nie biorą pod uwagę trudności i kosztów jakie ponoszą alienowani ojcowie w cel utrzymania jakichkolwiek relacji z dziećmi. Ojcowie są niszczeni przez obłożenie wysokimi alimentami.

Obecnie jedynym sposobem uzyskania opieki naprzemiennej jest przedstawienie planu wychowawczego podpisanego przez oboje rodziców. Niestety dotychczas nie został opracowany jednolity wzór planu wychowawczego, w sieci można znaleźć różne wzory planów. Plan wychowawczy powinien byc możliwie jak najbardziej szczegółowy, a jednocześnie musi być egzekwowalny. Tu do pobrania prosty szablon palnu wychowawczego: Rodzicielski Plan Wychowawczy - szablon. Warto spróbować porozumieć sie z drugim rodzicem i opracować plan, gdyż w przeciwnym wypadku pozostawanie dziecka pod opieką tylko jednego rodzica rodzi dla niego poważne negatywne konsekwencje.

Dzieci z rozbitych związków mają trudniejszy start w życiu, problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, problemy psychiczne. Nie da się nie zauważyć, że Sądy nie działają „dla dobra dziecka”. Sądy nie biorą odpowiedzialności za wydawane decyzje i wynikające z nich skutki społeczne.

Konflikt między rodzicami generuje konieczność przeprowadzenia często kilkudziesięciu rozpraw sądowych w kilkunastu sprawach, które wytaczają sobie wzajemnie rodzice zanim dziecko osiągnie pełnoletność. Głównymi podmiotami czerpiącymi zysk z konfliktu są sami sędziowie, adwokaci, kuratorzy, psychologowie, mediatorzy oraz komornicy.

Na koniec należy zauważyć, że polski wymiar sprawiedlwość nie daje sobie rady z przerobem w sensownym czasie wszystkich tych spraw, mimo że w Polsce przypada 26 sędziów na 100 tys. mieszkańców, a np. w Wielkiej Brytanii jest to liczba 6 sędziów na 100 tys. mieszkańców i jest to zawód obdarzony wielkim zaufaniem społecznych w przeciwieństwie do sędziów w Polsce, którzy uważają ze szacunek im się po prostu należy, mając za nic prawo, oburzenie społeczne wyrażane w licznych pikietach i protestach przeciw bezprawiu sądów i prokuratury różnych grup społecznych.

Politycy i urzędnicy od wielu lat są informowani o patologii w sądach rodzinnych, o absurdalności przepisów prawnych i nierównym traktowaniu ze względu na płeć w sprawach rodzinnych. Urzędnicy i politycy odpowiadają, że nie widzą problemu, a jeżeli nawet go zauważają to ich dotychczasowe działania kończyły się na obietnicach. Problem jest bardzo istotny i ma duży oddźwięk społeczny, osoby które nie zostały nim osobiście dotknięte problemu nie rozumieją i najczęściej go ignorują.

Proponowane zmiany w prawie mają ograniczyć ilość postępowań sądowych, zapobiec eskalacji pomówień i pozwów sądowych pomiędzy rodzicami, uniemożliwić wysuwanie absurdalnych żądań alimentacyjnych oraz uprościć postępowania w tych sprawach przez eliminację postępowania dowodowego na okoliczność uzasadnionych kosztów ponoszonych na dziecko, które w każdej sprawie były inaczej wyliczane. Zastosowanie tych zmian spowoduje, że szantaż dzieckiem stanie się nieopłacalny a alienacja rodzicielska będzie traktowana jako działanie na szkodę dziecka i może być powodem pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Projekt został wysłany do posłów PO, PiS i innych parti celem zapoznania się z koniecznymi zmianami i udzieleniem poparcia.

Stowarzyszenie współuczestniczyło w powstaniu Społecznie Uzgodnionego Projektu zmian w prawie Rodzinnym i udziela mu pełnego poparcia. Prosimy Panie Posłanki i Panów Posłów jako przedstawicieli wybranych przez nas, swoich wyborców, o rozwiazanie tego społecznie doniosłego problemu jakim jest dyskryminacja praw dziecka i praw rodzica w Sądach Rodzinnych.


Sekretarz CSOPOiD, Gdańsk, dnia 08.09.2013r.